heiken ashi indicator

heiken ashi indicator
how to use heiken ashi