volatility 2

forex volatility
volatility
average true range